حسابداری

سرفصل های آموزش حسابداری مقدماتی

توانایی بررسی عملکرد   مالی موسسات

توانایی ثبت و گزارش   حسابها

توانایی تهیه گزارشهای   مالی نهایی (صورتهای مالی)

توانایی ثبت حسابهای   خاص موسسات بازرگانی

توانایی ثبت اسناد   تجاری

توانایی انجام عملیات   حسابداری مربوط به تنخواه گردان، صندوق و   بانک

توانایی اصلاح حسابها

توانایی بستن حسابها   در پایان دوره مالی

توانایی تشخیص مفروضات   و اصول حسابداری و اهمیت آنها در حسابداری

توانایی به کارگیری   رایانه در حسابداری

توانایی به کارگیری   نرم افزار   Excel در عملیات حسابداری